Over persberichten.nl

Persberichten.nl is een website van Nieuwsbank BV. en stelt zich ten doel een volwaardige persberichten-feed gratis en ontdaan van spam en (sluik)reclame aan te bieden. Gebruikers van persberichten.nl kunnen zelf een pagina samenstellen met persberichtenfeeds naar keuze.

Partijen die regelmatig persberichten verspreiden kunnen een eigen subdomein aanvragen binnen persberichten.nl. Voor redacties en andere professionele gebruikers is een volledige versie van deze website leverbaar met meer en veel uitgebreidere persberichten-feeds, wat een uitgekiende selectie mogelijk maakt. Bel voor meer informatie 030-2881286.

Nieuws over persberichten.nl:

Spamverbod verwekt persberichtenportaal www.persberichten.nl
6P5JHVUCBUFALQ17KPE2G